Zajęcia wyrównawcze – j. polski, matematyka

   Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka polskiego jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w takie zasoby, umiejętności i wiedzę, które pozwolą im wyrównać braki edukacyjne, a przy tym rozszerzyć umiejętności w tych dziedzinach, w których radzą sobie lepiej.

    Program zajęć zawiera informacje z rożnych zakresów – od literackiego począwszy, przez gramatykę, ortografię, interpunkcję, aż po szkolne formy wypowiedzi.

Cel ogólny:

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie

do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

Cele szczegółowe:

– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania głośnego,

– kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej:

a) ćwiczenie w opowiadaniu treści utworów fabularnych,

b) odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu,

c) układanie planu wydarzeń,

d) wskazywanie elementów świata przedstawionego w utworze,

e) ćwiczenia w rozpoznawanie cech różnych gatunków literackich,

f) wskazywanie podstawowych środków stylistycznych (przenośni, porównań, apostrof, personifikacji, itp.),

g) ćwiczenie w opisywaniu reprodukcji obrazu, rzeźby,

h) konstruowanie wypowiedzi pisemnych z zachowaniem trójdzielnej kompozycji; redagowanie listu, streszczenia, sprawozdania, recenzji, charakterystyki, opowiadania z elementami opisu postaci, rozprawki,

– utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku:

a) rodzaje wypowiedzeń(zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdania, zawiadomienie),

b) budowa zdania; określenie i nazywanie części zdania, rozbiór logiczny,

c) rodzaje wypowiedzeń złożonych: współrzędne i podrzędne; ich budowa i analiza ,

d) ćwiczenie we wskazywaniu i nazywaniu części mowy,

e) ćwiczenia ortograficzne

f) ćwiczenia interpunkcyjne

g) ćwiczenia frazeologiczne

– efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu kończącego szkołę z jak najlepszym wynikiem:

a) testy egzaminacyjne

b) konstruowanie odpowiedzi na pytania otwarte

c) konstruowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych.

GABRIELA MOMOTIUK – MIELESZKIEWICZ

polonista, terapeuta pedagogiczny