TUS – Trening umiejętności społecznych

 

TRWAJĄ ZAPISY NA Trening Umiejętności Społecznej POD NUMEREM TELEFONU 22 114 14 98

Trening Umiejętności społecznych przewidziany jest dla dzieci i młodzieży wykazującej dysfunkcje w obszarze funkcjonowania w środowisku społecznym. Wskazaniami do TUS będzie opinia lub orzeczenie wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zalecenia terapeutyczne wynikające z obserwacji dziecka w szkole lub podczas terapii.

Zajęcia są prowadzone w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej. Część poznawcza opierać się będzie na pracy własnej uczestników wspomaganej metodami aktywacyjnymi opracowanymi przez terapeutę. Część behawioralna będzie organizowana w sposób umożliwiający przyswojenie nowych umiejętności i utrwalenie ich na stałe w schematach zachowań uczestnika.

Kluczową kwestią jest ścisła współpraca terapeuty z rodzicami dziecka, omawianie postępów w zajęciach oraz przekazywanie materiału do dalszej pracy w domu.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych będą realizowane w dwuosobowym zespole terapeutycznym, składającym się z terapeuty prowadzącego, który ukończył studia wyższe z zakresu psychologii lub psychoterapii grupowej oraz terapeutę wspomagającego o odpowiednim wykształceniu lub podczas ostatnich lat studiów psychologicznych.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

TUS mają charakter grupowy i socjoterapeutyczny, co w praktyce oznacza liczebność grupy – od 4 do 6 osób.  Ze względu na rodzaj zajęć, grupy będą miały charakter zamknięty a ich liczebność nie będzie przekraczała 6 uczestników. Zajęcia będą miały charakter cyklicznych, systematycznych spotkań w wymiarze 60 minut tygodniowo, z jedną 10-minutową przerwą. Zajęcia prowadzone będą w cyklu trzech zajęć poruszających jeden temat w schemacie wprowadzenie – utrwalenie – zakończenie/wprowadzenie, gdzie kluczowym czynnikiem będzie „praca domowa”, dzięki której, między zajęciami terapeutycznymi, uczestnik będzie utrwalał zdobytą wiedzę lub nowe umiejętności w życiu codziennym. Liczba zajęć terapeutycznych dotyczących kształtowania konkretnych umiejętności może ulec zmianie w zależności od postępów grupy. W celu uzyskania optymalnych założeń terapii zaleca się uczestnictwo od początku do końca w danym cyklu zajęć, które przewidziane są zazwyczaj na jeden rok szkolny – od października do końca czerwca, z zachowaniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych.

Ze względu na tematykę zajęć, grupy będą dobierane możliwie jednolicie pod względem wieku uczestników oraz rodzaju występujących problemów lub diagnoz psychologicznych. Rozstrzał wiekowy nie może przekraczać dwóch lat – między najstarszym a najmłodszym uczestnikiem grupy; w wyjątkowych przypadkach różnica ta może być zwiększona maksymalnie o rok.

Podczas Treningów umiejętności społecznych głównymi metodami będą aktywacyjne metody warsztatowe:

Tematyka zajęć jest zawsze indywidualnie dobierana do grupy, co oznacza że przed obserwacją danej grupy nie ma możliwości stworzenia konkretnego planu terapeutycznego, gdyż nie będzie on w pełni odpowiadał zapotrzebowaniu uczestników. Dopuszcza się modernizowanie planu terapii w zależności od postępów uczestników.

Ze względu na różnice w zapotrzebowaniach tematyki TUS, zarówno pod względem prezentowanych zaburzeń wynikających z diagnozy, jak i indywidualnych dysfunkcji, a także wieku dzieci, podaję przykładowe najczęstsze tematy zajęć realizowanych. Dokładny, chronologiczny program zajęć terapeutycznych jest układany w odniesieniu do konkretnej grupy, tak aby uwzględnić indywidualne zapotrzebowania każdego z uczestników zajęć.

Prezentowana powyżej tematyka zajęć jest przeglądem tematów dla wszystkich grup wiekowych; nie została ona ułożona w jakikolwiek ciąg terapeutyczny. Służy ona jedynie poglądowej prezentacji najczęściej trenowanych umiejętności podczas tego typu zajęć.