Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, poprzedzona wnikliwą diagnozą sformułowaną przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, daje szansę reedukacji, czyli korygowania i kompensowania zaburzeń psychoruchowych dziecka. Skuteczność pracy nauczyciela – terapeuty zależy od sposobu zaplanowania i realizowania założonych celów reedukacyjnych, zgodnie z zasadami postępowania terapeutycznego, do których zaliczamy:

Terapia pedagogiczna stanowi zasadniczy element profilaktyki społecznej, poprzez podejmowanie działań mających na celu usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych, do których zaliczyć można: paniczne lęki przed czytaniem i pisaniem, prowadzące nawet do fobii szkolnej, reakcje nerwicowe i zaburzenia emocjonalne, poczucie niskiej wartości, zaniżona samoocena, brak wiary we własne siły, spadek motywacji do nauki, poczucie odrzucenia i osamotnienia, konflikty w kontaktach z rówieśnikami, oczekiwanie wyłącznie negatywnych zdarzeń i ich konsekwencji, reakcje katastroficzne, brak odporności na sytuacje trudne, kłopoty z organizacją złożonych działań i z zagospodarowaniem czasu, zaburzenia uwagi itp.

Tylko wczesne i wieloaspektowe postępowanie terapeutyczne pozwoli uniknąć dalszych konsekwencji i destrukcyjnych następstw zaburzeń psychoruchowych. Ważna jest jak najwcześniejsza interwencja i rozpoczęcie terapii natychmiast po rozpoznaniu objawów. Kompleksowa pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi to proces wielokierunkowy i długotrwały, będący prawdziwym wyzwaniem dla nauczyciela, ale ofiarujący w zamian ogromną dozę satysfakcji.

GABRIELA MOMOTIUK – MIELESZKIEWICZ

polonista, terapeuta pedagogiczny