Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna według definicji słownikowej to ,,specyficzne, zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się”. Terapia ta obejmuje działania mające na celu: poprawę realizacji głosek (,,poprawę wymowy”), wywołanie mowy, która jeszcze się nie wykształciła bądź przywrócenie utraconej(np. w wyniku choroby, wypadku) mowy, wyrównania opóźnień w rozwoju mowy oraz wypracowania właściwej sprawności i poprawności posługiwania się językiem. Usprawnianie logopedyczne ukierunkowane jest zatem na wsparcie tych, których problemem jest nieprawidłowe wymawianie dźwięków mowy (np. głosek ,,sz”, „r”, „s”), jak i osób niemówiących bądź porozumiewających się wyłącznie pojedynczymi sylabami, wyrazami.

Terapia logopedyczna jest działaniem, które powinno uwzględniać kilka ważnych zasad, wśród których wymienia się:

W przypadku dzieci mających problem z wymową, terapia logopedyczna opiera się zazwyczaj na przeprowadzeniu serii wstępnych ćwiczeń przygotowujących, następnie na wywołaniu głoski i jej utrwaleniu (kolejno w izolacji, sylabach, wyrazach, wyrażeniach, zdaniach, tekstach, w mowie spontanicznej). Dobór ćwiczeń wstępnych zależy w dużej mierze od przyczyn, które utrudniają dziecku prawidłową realizację danego dźwięku. U jednego dziecka nacisk może zostać położny na przykład na ćwiczenia usprawniające i poprawiające napięcie aparatu artykulacyjnego, a u innego na ćwiczenia różnicowania słuchowego.

Gabinet logopedy jest również właściwym miejscem dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Terapia polega tutaj początkowo na rozbudowaniu zasobu słownika biernego (to, co dziecko rozumie) i czynnego (to, co dziecko potrafi powiedzieć), a następnie na poprawie realizacji poszczególnych dźwięków mowy (ćwiczenia doskonalące wymowę).

Wbrew powszechnej opinii praca logopedy to nie tylko terapia skoncentrowana na wywoływaniu i utrwalaniu kolejnych głosek. Logopeda wspiera także rozwój komunikacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. W zależności od indywidualnego przypadku usprawnianie koncentruje się na wywoływaniu mowy, bądź w sytuacji kiedy z różnych przyczyn możliwości porozumiewania się werbalnego są ograniczone, na wprowadzaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Terapia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi powinna mieć charakter całościowy, wobec tego istotna jest tutaj wiedza z wielu dziedzin dotyczących rozwoju dziecka. W zależności od potrzeb, powinny być tu włączane m.in. elementy masażu, stymulacji słuchowej, wzrokowej czy ćwiczenia wspierające rozwój procesów poznawczych. Dodatkowo ważny jest dobór metod pracy dostosowany do każdego malucha. Dla jednego dziecka lepszy okaże się system żetonowy, a dla innego metoda podążania.

Niezależnie od trudności dzieci ważne jest jednak zamienienie- czasem dość nużących- ćwiczeń w zabawę. W tym celu podczas terapii logopedycznej wykorzystywane są różnego rodzaju gry, interesujące pomoce i zabawki. Do zajęć często włączane są również elementy ruchowe i muzyczne.

W Centrum Wspomagania Rozwoju Maja terapię logopedyczną prowadzi Magdalena Pyra