Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder, APD) są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych (ASHA, 2005). APD, podobnie jak szumy uszne i zawroty głowy, nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów, które wynikają z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego

Niewątpliwie na fakt zwiększenia ilości dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowej czułości słuchu ma wpływ szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego w ostatnich latach. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputowe, telewizja) powoduje, że przekroczone są możliwości percepcji dziecka i zaburzony jest proces nabywania umiejętności komunikowania się. Nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się do tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz rówieśnikami. Rozmowy bowiem doskonalą umiejętności utrzymania uwagi na dłuższych wypowiedziach i zrozumienia ich treści, uczą formułowania myśli i ich ekspresji oraz doskonalą odczytywanie ładunku emocjonalnego wypowiedzi (prozodia).

Najczęstsze problemy przetwarzania słuchowego (APD Neuroflow) u dzieci to:

– trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem),
– problemy z różnicowaniem dźwięków,
– trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków,
– kłopoty z pamięcią i uwagą słuchową,
– wtórne do trudności z rozumieniem problemy w poprawnej wymowie słów,
– trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się.
Bez wątpienia dobry słuch oraz sprawne rozumienie mowy, to kluczowe umiejętności pozwalające na prawidłowy rozwój dzieci. Wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego w wieku przedszkolnym znacznie zwiększa szanse na skuteczną rehabilitację, a co za tym idzie – uniknięcia problemów w komunikacji oraz nauce. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (medyczna – audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia działań terapeutycznych.

Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko cierpi Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD), zadaj sobie następujące pytania:

inne częste objawy, to przede wszystkim:

Bardzo ważna jest diagnoza

Bardzo ważna jest wczesna, właściwa diagnoza, które ukierunkuje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Pozwala to uniknąć opóźnień w rozwoju mowy i problemów w nauce szkolnej. 

Jak możesz pomóc dziecku?

Wskazówki dla rodziców dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego:

ANNA DOBOSZ
Pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, provider APD Neuroflow, poradnia w Warszawie

Z wykorzystaniem:  Andrzej Senderski – Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego oraz R.W. Keith  – Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. Otolaryngologia, 2004.